MCT (triglyceride chuỗi trung bình)

Chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT) là chất béo có trong thực phẩm như dầu dừa. Chúng được chuyển hóa khác với chất béo trung tính chuỗi dài (LCT) có trong hầu hết các loại thực phẩm khác.

Dầu MCT là một loại thực phẩm bổ sung có chứa nhiều loại chất béo này và được khẳng định là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Triglyceride đơn giản là thuật ngữ kỹ thuật cho chất béo. Triglyceride có hai mục đích chính. Chúng được đốt cháy để lấy năng lượng hoặc được lưu trữ dưới dạng mỡ trong cơ thể.

Triglyceride được đặt tên theo cấu trúc hóa học của chúng, cụ thể là độ dài chuỗi axit béo của chúng. Tất cả chất béo trung tính bao gồm một phân tử glycerol và ba axit béo.

Phần lớn chất béo trong chế độ ăn uống của bạn được tạo thành từ axit béo chuỗi dài, chứa 13–21 cacbon. Axit béo chuỗi ngắn có ít hơn 6 nguyên tử cacbon.

TÓM TẮT

Do chiều dài chuỗi ngắn hơn nên các chất béo trung tính chuỗi trung bình bị phân hủy và hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn. Điều này khiến chúng trở thành nguồn năng lượng nhanh chóng và ít có khả năng bị tích trữ dưới dạng chất béo.

Our Mission and Vision

At LL Supplements, our mission is to empower individuals on their journey to better health and wellness. We envision a world where everyone can achieve their optimal state of well-being, and our products are designed to be an essential part of that transformation.

Our mission is simple yet profound: to provide high-quality, science-backed supplements that enhance and support your overall health. We understand that modern life can be demanding, with hectic schedules, stress, and environmental factors that can take a toll on your well-being. That's why we are dedicated to creating products that bridge the nutritional gaps, allowing you to thrive in every aspect of your life.

Learn more

FOLLOW OUR LATEST NEWS & INFORMATION

Investors, staying informed and connected with LL Supplements is your key to success in today's dynamic market. By following our latest news and information, you gain a valuable edge that can make a significant impact on your investment decisions.

At LL Supplements, we are committed to transparency, innovation, and excellence. Our latest news and updates provide you with crucial insights into our company's performance, growth strategies, and the evolving health and wellness industry.

Learn more

Email us for more information

Contact form