CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với trang web www.llsupplement.com cùng với bất kỳ tài liệu và dịch vụ nào có sẵn trong đó và (các) trang web kế thừa sau đó (được gọi là “ Trang web”), được điều hành bởi [điền tên công ty] và các công ty con (“LLSupplement” hoặc “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” hoặc “Người mua”).

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) nêu rõ các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập vào Trang web và cấu thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và LLSupplement. Các Điều khoản này kết hợp với bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào được đăng tải bởi LLSupplement thông qua Trang web hoặc được LSupplement cung cấp cho bạn theo cách khác.

The Chính sách quyền riêng tưChính sách quyền riêng tư span> (“Chính sách”) mô tả cách LSupplement có thể sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về tất cả người dùng và người xem thông qua Trang web.< /p>

VUI LÒNG XEM CẨN THẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH NÀY. VIỆC TRUY CẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN CẤU THÀNH SỰ CHẤP NHẬN CỦA BẠN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH NÀY, THÌ BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB.

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và/hoặc Chính sách này từ theo thời gian bằng cách thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào, kể cả bằng cách đăng Điều khoản hoặc Chính sách đã sửa đổi thông qua Trang web. Mọi thay đổi như vậy sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh trước ngày chúng tôi đăng Điều khoản hoặc Chính sách sửa đổi kết hợp những thay đổi đó hoặc thông báo cho bạn về những thay đổi đó.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tham gia các Điều khoản này. Các tham chiếu đến “bạn” và “của bạn” trong các Điều khoản này sẽ đề cập đến cá nhân sử dụng Trang web.

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web và bạn phải tuân thủ với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành khi làm như vậy. Chúng tôi có thể giới hạn tính khả dụng của Trang web bất kỳ lúc nào, toàn bộ hoặc một phần, đối với bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán nào mà chúng tôi chọn.

GIẤY PHÉP

Tùy thuộc vào và với điều kiện là bạn tuân thủ các Điều khoản này, LSupplement cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để truy cập và sử dụng Trang web cũng như để tải xuống các bản sao của tài liệu mà chúng tôi cung cấp để tải xuống trên Trang web, trong mỗi trường hợp chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

Trang web, bao gồm tất cả nội dung, thông tin và tài liệu được tích hợp vào hoặc được cung cấp thông qua Trang web, là tài sản độc quyền của LLSupplement hoặc các nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi tiểu bang Virginia và luật pháp quốc tế. Bạn đồng ý không truy cập hoặc sử dụng Trang web, hoặc bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào được tích hợp vào hoặc cung cấp thông qua Trang web, trừ khi được cho phép rõ ràng theo các Điều khoản này.

Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng hiển thị trên Trang web (các “Nhãn hiệu”) là tài sản độc quyền của LSupplement hoặc chủ sở hữu bên thứ ba tương ứng của họ. Ngoại trừ quyền của bạn để xem Nhãn hiệu trên Trang web của chúng tôi, bạn không được cấp bất kỳ quyền nào đối với Nhãn hiệu. Không có nội dung nào trong Trang web cấp, theo ngụ ý, biện pháp ngăn chặn, hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web.

Nghĩa vụ và hành vi của bạn
< p>Cân nhắc việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ về bạn trên bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào, nếu có và trong tài khoản LSupplement của bạn, nếu có (“ Dữ liệu đăng ký"); (b) duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin nhận dạng của bạn, nếu có; (c) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho LSupplement, để giữ cho thông tin chính xác, hiện hành và đầy đủ; (d) tuân thủ các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành; và (e) chấp nhận mọi rủi ro khi truy cập trái phép thông tin và Dữ liệu đăng ký. Bạn có trách nhiệm bảo vệ và sao lưu đầy đủ dữ liệu cũng như mọi thiết bị, phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng, kết nối internet, công nghệ và các dịch vụ khác mà bạn sử dụng để truy cập hoặc sử dụng theo cách khác liên quan đến Trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra bằng mật khẩu, tên người dùng và/hoặc tài khoản LLSupplement của mình, bất kể các hoạt động đó do bạn hay bên thứ ba thực hiện.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả thông tin mà bạn tải lên, hiển thị trên, đăng hoặc truyền tải qua Trang web. Bạn đồng ý không tải lên, đăng hoặc truyền tải qua Trang web thông tin: (a) không chính xác, có hại, tục tĩu, khiêu dâm, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, bạo lực, xúc phạm, quấy rối hoặc phản đối đối với LLSupplement hoặc những người dùng khác của Trang web ; (b) bao gồm tiết lộ trái phép thông tin cá nhân hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào; (c) vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai hoặc các quyền khác của bất kỳ ai hoặc có tính chất tra tấn; hoặc (d) chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào. LSupplement bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào vi phạm các Điều khoản này hoặc có chứa quảng cáo thương mại của bên thứ ba.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web để: (a ) truyền thư rác, thông tin liên lạc hàng loạt hoặc không mong muốn; (b) giả vờ là LLSupplement hoặc người khác, hoặc giả mạo danh tính của LLSupplement hoặc người khác; (c) giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng (bao gồm cả URL) để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào; (d) xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một người hoặc tổ chức; (e) làm gián đoạn Trang web hoặc dòng đối thoại thông thường hoặc hành động theo cách khác ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng Trang web của những người dùng khác; (f) tham gia vào các hoạt động vi phạm bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào, bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cố gắng xâm phạm tính bảo mật của bất kỳ tài khoản mạng nào hoặc trang web, điều hành hoạt động xổ số hoặc cờ bạc bất hợp pháp, theo dõi hoặc đe dọa gây hại; hoặc (g) thu thập, lưu trữ hoặc cung cấp cho LLSupplement bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về những người dùng khác trừ khi được người dùng đó và LLSupplement cho phép cụ thể bằng văn bản.

Nội dung trên trang web này là dành cho cá nhân chỉ sử dụng chứ không phải để khai thác thương mại.

KHÔNG PHẢI LÀ TƯ VẤN Y TẾ

Nội dung có trên hoặc được cung cấp thông qua Trang web không nhằm mục đích và không không cấu thành tư vấn y tế, cũng như không nên dựa vào đó để kê đơn hoặc chẩn đoán y tế cho bất kỳ bệnh tật hoặc bệnh tật nào. Nội dung chỉ được trình bày cho giáo dục và thông tin sản phẩm. Không có thông tin nào ở đây hoặc trên bất kỳ nhãn sản phẩm nào được hiểu là mâu thuẫn với hướng dẫn của FDA.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Không có tuyên bố nào trên trang web này được đưa ra đánh giá bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Những sản phẩm này không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào.

CẢNH BÁO: Không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong số này nếu bạn là mang thai hoặc cho con bú. Ngừng sử dụng và gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn bị chóng mặt, run, mất ngủ, nhức đầu, tim đập nhanh hoặc cảm giác ngứa ran. Không sử dụng nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh hoặc đang được điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh tâm thần, gan, tim hoặc tuyến giáp, tiểu đường, lo lắng, trầm cảm, rối loạn co giật, thiếu máu ác tính hoặc khó tiểu do phì đại tuyến tiền liệt. Gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi sử dụng nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa hoặc chất ức chế MAO nào. Giữ tất cả các sản phẩm xa tầm tay của trẻ em. Không có sản phẩm nào trong số này dành cho người dưới 18 tuổi sử dụng trong mọi trường hợp.

VẬT LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể tạo có sẵn hoặc cung cấp liên kết đến trang web, nội dung, dịch vụ hoặc thông tin của bên thứ ba (“Tài liệu của bên thứ ba”). LSupplement không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tài liệu của bên thứ ba nào và sự sẵn có của bất kỳ Tài liệu của bên thứ ba nào trên Trang web không ngụ ý xác nhận hoặc liên kết với nhà cung cấp Tài liệu của bên thứ ba. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Tài liệu của bên thứ ba.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ LSupplement vô hại, và các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của mình khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, phán quyết, tổn thất, chi phí, phí tổn và lệ phí (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng, hoặc các hoạt động liên quan đến Trang web (bao gồm mọi Tài liệu được gửi) hoặc hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm của bạn đối với các Điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư. Bạn không thể tham gia giải quyết khiếu nại liên quan đến giải pháp khác với giải pháp chỉ bao gồm giải quyết bằng tiền mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của LSupplement. Nghĩa vụ bồi thường này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này

THÔNG BÁO; SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT TRANG WEB

LLSupplement và những người được chỉ định của nó bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, giám sát, hạn chế quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, xóa, sửa đổi, giới hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc thông tin hoặc tệp có liên quan) và/hoặc việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào những điều đã nói ở trên, có hoặc không có thông báo và theo quyết định riêng của mình. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản này, các Điều khoản này và bất kỳ và tất cả các quyền của bạn để sử dụng hoặc truy cập Trang web sẽ ngay lập tức và tự động chấm dứt và chấm dứt. LSupplement sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc xóa, sửa đổi, giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc thông tin hoặc tệp liên quan) hoặc mất thông tin liên quan.< /p> QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MÃI

LLSupplement có thể chạy quảng cáo và khuyến mãi trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, thay mặt cho bên thứ ba. Thư từ hoặc giao dịch kinh doanh của bạn với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hoặc công ty khác ngoài LSupplement được tìm thấy trên hoặc thông qua Trang web, bao gồm thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện nào khác liên quan đến các giao dịch đó , chỉ là giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc công ty đó. LSupplement không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào như vậy hoặc do sự hiện diện của quảng cáo hoặc khuyến mại trên Trang web.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUYỀN

9.1 Trừ khi được LSupplement cho phép rõ ràng, bạn đồng ý không sao chép, liên kết đến (thông qua siêu liên kết hoặc cách khác), cạo, sửa đổi, thuê, sao chép, cho thuê, cho mượn, bán , phân phối, sao chép, tạo khung, cung cấp, lưu trữ, lưu trữ, ghi lại, xuất bản, tải xuống, truyền tải, hiển thị hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Trang web, toàn bộ hoặc một phần, bằng bất kỳ phương tiện nào. Ví dụ: bạn không được xuất bản bất kỳ phần nào của Trang web (hoặc liên kết đến đó) trên bất kỳ trang web internet, mạng nội bộ hoặc mạng bên ngoài nào hoặc kết hợp Trang web trong bất kỳ sản phẩm, cơ sở dữ liệu, biên dịch, lưu trữ hoặc bộ đệm nào. Bạn không được sửa đổi, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật của bất kỳ phần mềm nào LSupplement tiết lộ cho bạn và bạn không được xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu nào hoặc thông báo khác về quyền sở hữu. Bạn không được tìm cách phá vỡ bất kỳ cơ chế bảo vệ nội dung hoặc hệ thống quản lý quyền kỹ thuật số nào.

9.3 LSupplement cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình thực hiện như nhau. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ LLsupplement@gmail.com.

9.4 Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, không có quyền hoặc giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, được cấp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bằng estoppel, ngụ ý, cạn kiệt hoặc học thuyết luật khác, công bằng hoặc cách khác đối với Trang web hoặc bất kỳ sản phẩm, nội dung, công nghệ, tài sản trí tuệ hoặc dịch vụ nào khác của LSupplement hoặc các chi nhánh, người cấp phép hoặc đối tác của LSupplement. Ngoài ra, không có nội dung nào trong các Điều khoản này được coi là cấp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào quyền hoặc giấy phép sử dụng Trang web trên bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị nào, ở bất kỳ nơi nào hoặc theo bất kỳ cách thức nào không được ủy quyền rõ ràng dưới đây. Để rõ ràng, không có quyền hoặc giấy phép, rõ ràng hay ngụ ý, được cấp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bằng estoppel, ngụ ý, cạn kiệt hoặc học thuyết luật khác, công bằng hoặc theo cách khác đối với bất kỳ bằng sáng chế hoặc ứng dụng bằng sáng chế nào của LSupplement hoặc các chi nhánh, người cấp phép của nó hoặc đối tác. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này được coi là từ bỏ hoặc giải phóng các nghĩa vụ trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của bạn để có được các quyền và/hoặc giấy phép đó từ LSupplement hoặc các chi nhánh, nhà cấp phép hoặc đối tác của LSupplement.

TRẢ LẠI

LLSupplement chấp nhận trả lại các sản phẩm đã mở và/hoặc đã sử dụng và bạn sẽ được hoàn lại tiền không quá 50% giá mua. Sản phẩm chưa mở sẽ được hoàn tiền 100%. Bất kỳ sản phẩm hoặc mặt hàng nào được trả lại, có thể được trả lại để được hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. LLSupplement sẽ không cung cấp nhãn vận chuyển trả lại. Khách hàng chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển trở lại. Khi nhận được hàng trả lại tại kho của chúng tôi, khoản hoàn trả cho hình thức thanh toán ban đầu hoặc tín dụng lưu trữ chỉ cho chi phí của các sản phẩm được trả lại sẽ được cấp. Phí vận chuyển bổ sung, chẳng hạn như dịch vụ vận chuyển nhanh, không được hoàn lại. Tất cả các yêu cầu hoàn trả khác được gửi sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng sẽ do LSupplement quyết định.

Tất cả các khoản tiền hoàn lại sẽ được cung cấp dưới dạng tín dụng cho thẻ tín dụng được sử dụng tại thời điểm mua hàng trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng trả lại.

BỘ THAY THẾ

Việc thay thế các mặt hàng bị mất khi giao hàng hoặc không được giao sẽ được thực hiện theo quyết định của LLSupplement.

NHIỆM VỤ HẢI QUAN & PHÍ

Người mua chịu mọi trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế hoặc phí hải quan nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không hoàn trả các đơn đặt hàng bị hải quan tịch thu. Người mua nên biết liệu một sản phẩm có thể được vận chuyển đến quốc gia của họ hay không trước khi đặt hàng.

XÁC MINH THANH TOÁN

Theo quyết định của chúng tôi, LLSupplement bảo lưu quyền xác minh thủ công chi tiết thanh toán đối với bất kỳ giao dịch mua nào trước khi giao đơn đặt hàng. Các chi tiết được yêu cầu có thể bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở, bằng chứng về ID có ảnh, địa chỉ thanh toán và/hoặc thẻ tín dụng.

VẬN CHUYỂN & GIAO HÀNG

Hãy yên tâm rằng các mặt hàng của bạn sẽ được giao trong vòng hai ngày kể từ ngày mua trừ khi đơn đặt hàng của bạn có chứa các mặt hàng đang được đặt hàng sau. Trong trường hợp mặt hàng được đặt trước, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác định lịch vận chuyển phù hợp. Chúng tôi xác định hãng vận chuyển hiệu quả nhất cho đơn đặt hàng của bạn. Các hãng vận chuyển có thể được sử dụng là: U.S. Postal Service (USPS), United Parcel Service (UPS) hoặc FedEx.

HỦY ĐƠN HÀNG / SỬA ĐỔI

< span>Xem kỹ dịch vụ chăm sóc mua sắm của bạn trước khi đặt hàng. Không thể thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng khi trạng thái đơn hàng của bạn đã được đánh dấu là đã vận chuyển. Trạng thái đơn đặt hàng này có thể cập nhật trong ít nhất là 30 phút sau khi đơn đặt hàng được đặt.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT “AS LÀ” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ LLSUPPLEMENT TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TÔN TRỌNG ĐẾN TRANG WEB Ở MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, SỰ KHÔNG VI PHẠM VÀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC BẢO ĐẢM PHÁT SINH TỪ QUI TRÌNH THỰC HIỆN, QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG HAY THƯƠNG MẠI.

BẠN CHỊU MỌI RỦI RO ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI MÌNH HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC TÀI SẢN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO THAY ĐỔI TRANG WEB GÂY RA), BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO VIRUS MÁY TÍNH.

Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì tính kịp thời, tính toàn vẹn và tính bảo mật của Trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web đang hoặc sẽ duy trì được cập nhật, hoàn chỉnh, chính xác hoặc an toàn hoặc việc truy cập vào Trang web sẽ không bị gián đoạn. Trang web có thể bao gồm các điểm không chính xác, lỗi và tài liệu vi phạm hoặc xung đột với các Điều khoản này. Ngoài ra, các bên thứ ba có thể thực hiện các thay đổi trái phép đối với Trang web.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TỚI MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, LLS BỔ SUNG KHÔNG PHẢI LÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRÁCH NHIỆM, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HẬU QUẢ, HOẶC ĐIỂN HÌNH (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN THẤT KINH DOANH, DOANH THU, LỢI NHUẬN, thiện chí, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, ĐƠN HÀNG TRUYỀN ĐIỆN TỬ, HOẶC LỢI THẾ KINH TẾ KHÁC) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NGAY CẢ KHI BỔ SUNG LLS ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN TRƯỚC, HOẶC CÓ THỂ DỰ ĐOÁN MỘT cách hợp lý, KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ, BAO GỒM, TUY NHIÊN, CHO DÙ VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC NGOẠI TỘI (BAO GỒM SƠ SUẤT), BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO: (A) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB; (B) CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ TỪ BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ NÀO MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC, HOẶC TIN NHẮN NHẬN HOẶC GIAO DỊCH ĐƯỢC NHẬP VÀO, QUA HOẶC TỪ TRANG WEB; (C) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TRUY CẬP TRÁI PHÉP VÀO HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG, HÀNH VI ĐỘC ĐÁO HOẶC HÌNH SỰ, HOẶC GIAO DỊCH SAI HOẶC LỪA ĐẢO; (D) TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC (E) NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN BẠN CÓ THỂ TẢI XUỐNG, SỬ DỤNG, CHỈNH SỬA HOẶC PHÂN PHỐI.

TRONG PHẠM VI RẰNG LUẬT HIỆN HÀNH CỦA BẤT KỲ KHU VỰC PHÁP LÝ NÀO KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, LOẠI TRỪ CÁC QUYỀN HOẶC THIỆT HẠI THEO LUẬT ĐỊNH CHO VIỆC TUYÊN BỐ SAI LẦM, CÁC PHẦN CỦA GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG, NHƯNG CHỈ TRONG PHẠM VI LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN LÀ KHÔNG ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH; THẨM QUYỀN

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật của tiểu bang [insert state]< nhịp>.

TỔNG QUÁT

Các Điều khoản này không và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, chủ lao động-nhân viên, đại lý hoặc mối quan hệ bên nhượng quyền-bên nhận quyền giữa bạn và LLSupplement. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản này mà không bị hạn chế. Không có sự từ bỏ nào của một trong hai bên đối với bất kỳ vi phạm hoặc sai sót nào theo các Điều khoản này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm hoặc sai sót nào xảy ra trước đó hoặc sau đó. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề phần nào trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không định nghĩa hoặc giải thích bất kỳ phần hoặc điều khoản nào. Tất cả các thuật ngữ được định nghĩa ở dạng số ít sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng ở dạng số nhiều, khi thích hợp và trừ khi có quy định khác. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ “bao gồm” hoặc các biến thể của nó trong các Điều khoản này sẽ được hiểu như thể được theo sau bởi cụm từ “không giới hạn”. Các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được kết hợp ở đây, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và LLSupplement liên quan đến chủ đề của nó, và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc sự hiểu biết bằng văn bản hoặc đương thời giữa bạn và LLSupplement liên quan đến chủ đề đó. Thông báo cho bạn (bao gồm thông báo về những thay đổi đối với các Điều khoản này) có thể được thực hiện bằng cách đăng lên Trang web hoặc qua e-mail (bao gồm cả trong từng trường hợp thông qua liên kết) hoặc bằng thư thông thường. Không giới hạn, phiên bản in của các Điều khoản này và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến các Điều khoản này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo ban đầu và được duy trì ở dạng in.LLSupplement sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Các điều khoản này và các điều kiện được ghi vào ngày ______ này của ________ 20______